Tabs

Alıcı Taraf Danışmanlığı
Yurtiçi ve yurtdışında şirket satın alımı yapmak isteyen kişilere sektör farkı gözetmeksizin finansal danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Alıcı taraf danışmanlık hizmetimizin kapsamı şu şekildedir:

• Satın alma stratejisinin belirlenmesi
• Hedef işletmenin belirlenmesi
• Bağlayıcı olmayan tekliflerin sunulması
• Çalışma grubunun eşgüdümünün sağlanması
• Detaylı inceleme süreçlerinin yürütülmesi
• Bağlayıcı teklifin sunulması ve müzakerelere katılım
• Kapanış işlemlerinin koordinasyonunun sağlanması

Satıcı Taraf Danışmanlığı
İşletme aktif veya paylarını kısmen ya da tamamen devretmek isteyen kişilere finansal danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Satıcı taraf danışmanlık hizmetimizin kapsamı şu şekildedir:

• Stratejik planlama yapılması
• Potansiyel alıcıların belirlenmesi
• Tanıtım ve pazarlama dokümanlarının hazırlanması
• Bağlayıcı olmayan tekliflerin alınması
• Çalışma grubunun eşgüdümünün sağlanması
• Detaylı incelemeye esas teşkil edecek verilerin temini
• Satış süreçlerinin planlanması ve eşgüdümü
• Bağlayıcı teklifin alınması ve müzakerelere katılım
• Kapanış işlemlerinin eşgüdümünün sağlanması

DETAYLI BİLGİ >

İşletmelerde yönetim etkinliğinin sağlanması ya da ekonomik birimlerin likit ve satılabilir hale gelmesi amacıyla işletme ve paysahiplerine finansal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hizmetimizin kapsamı şu şekildedir:

• Analizlerin tamamlanması ile stratejik planlama yapılması
• İşletme değerlerinin tespit edilmesi
• İşlem sonrası operasyonel yapının oluşturulması
• İşlem sonrası ortaklık yapısının belirlenmesi
• Çalışma grubunun eşgüdümünün sağlanması
• İşleme ilişkin dokümantasyonun hazırlanması

DETAYLI BİLGİ >

Tüm iş süreçlerinin maliyet, karlılık, kaynak maliyeti ve verimlilik gibi performans kriterleri açısından değerlendirilmesi ve analizini kapsamaktadır. Yapılan analiz sonucunda ulaşılan sonuçlar çerçevesinde, faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi adına işletme yönetimine teknik konularda uzmanlaşmış danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ >

Uzman kadromuzca şirket değerlemesi hizmeti sunulmaktadır. Hizmetimiz kapsamında, işletme yönetiminin geleceğe yönelik beklenti ve tahminleri ile stratejik planları dahilinde, işletmenin faaliyet sonuçları açısından önemlilik arz eden değişkenlerin tespiti amacıyla analizler yapılmakta ve söz konusu analizler sonucunda ulaşılan sonuçlara göre oluşturulan modeller kapsamında Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun bir şekilde değer tahmini yapılmaktadır.

DETAYLI BİLGİ >

İlk Halka Arz
İşletmenin kaynak ihtiyacının işletmeye yeni ortak alınması suretiyle karşılandığı çözümlerimizden birisidir. İşletmelerin kaynak ihtiyacı sermaye artırımı yoluyla doğrudan işletmeye fon enjekte edilmek suretiyle karşılanabileceği gibi; yeterli olgunluğa erişen işletmelerin mevcut ortaklarının paylarının halka arz edilmesi suretiyle ortaklara fon sağlanması ya da her iki yöntemin bir arada kullanılması mümkündür. Halka açılmanın avntajları ve riskleri şunlardır:

AVANTAJLAR
Maliyetler
✓ Düşük Maliyetli Finansman Kaynağı
✓ Organize Piyasaların Getirdiği Likidite
✓ Uzun vadeli büyüme – Banka Kredisi İlişkisi
✓ Finansal Riskin Sıfıra Yakın Olması

Finansman Kaynağı
✓ Büyüme Yatırımlarının Finansmanı
✓ Mevcut Borçların Geri Ödemesi ya da Erken Kapatılması
✓ İkincil Halka Arz ve Sermaye Artırımı İmkanı
✓ Alternatif Finansal Araçların Kullanımı

Ortaklara Likidite Sağlama
✓ Kurucu ve Diğer Ortaklar İçin Çıkış İmkanı
✓ Fiyat Hareketlerinden Yararlanma İmkanı
✓ Şahsi Teminatlardan Kurtulma İmkanı
✓ Para Yerine Pay Vererek Satın Alma/Birleşme

Kurumsallaşma
✓ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
✓ Aile Şirketi Yapısından Kurumsal Yapıya Geçiş
✓ SPK Gözetiminin Sağladığı Ek Güvence
✓ Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Kredibilite ve İtibar
✓ Kaynak Erişiminin Kolaylığının Artması
✓ Kamuoyu Nezdinde Bilinirliğin Artması
✓ Mevcut ve Potansiyel Müşteriler Nezdinde İtibar Kazanma
✓ Nitelikli Personele İstihdam Edilmesi
✓ Uluslararası Piyasalarda Bilinirlik

RİSKLER
✓ Finansal ve Faaliyet Performans Baskısı
✓ SPK ve Borsaya Düzenli Raporlama Yapılması
✓ Ortakların Düzenli ve Yeterli Bilgilendirilmesi
✓ Yetersiz Talep Olursa Prestij Kaybı
✓ Halka Açılma Maliyetleri
✓ Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
✓ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

İkincil Halka Arz
Halka açılma sürecini tamamlayarak halka açık ortaklık statüsü kazanmış işletmelerin işletmeye yeni ortaklar alınması suretiyle kaynak ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çözümlerimizden biridir. Bu süreçte, işletmenin mevcut ortakların borsada işlem görmeyen nitelikteki payları ya da işletmenin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle çıkarılan yeni payların halka arz edilmesi söz konusu olmaktadır.

Sermaye Artırımı
Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında ihraca ilişkin dokümanların hazırlanması, başvuru süreçlerinin yönetilmesi, varsa yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların satışı sürecinin tamamlanmasında uzmanlaşmış aracılık hizmeti sunulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ >

Finansman bonosu veya tahvil ihracı yoluyla sermaye piyasalarından kaynak temin edilmesi mümkündür. Kredi piyasasından fon sağlanmasının alternatifidir. Bu konuda uzman kadromuz eşliğinde işletmenizin analizi yapılarak, uygun ihraç koşulları belirlenmekte ve başvuru süreçleri yönetilerek ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin pazarlama ve satış faaliyetleri yürütülmektedir.

DETAYLI BİLGİ >

Aktifinizde bulunan varlıklar ya da faturalandırılarak senede bağlanan veya teminat altına alınan alacaklarınızın dayanak olarak kullanılarak daha uygun koşullarda kaynak bulmanıza yardımcı oluyoruz.

DETAYLI BİLGİ >

Ülkemizde borçlanma yoluyla kaynak temininde alternatif finansman ürünleri arasında öne çıkan Kira Sertifikaları her türlü varlık ve hakkın finansmanı için kullanılabilmektedir. Dünyada da faizsiz finansman ürünlerinden en bilineni olan Sukuk’un alt tür ayrımları bulunmaktadır.

• Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası (Varlıkların satılıp geri kiralanması yoluyla kaynak yaratılmaktadır. Varlıklar kira sertifikası vadesi boyunca kiralama yoluyla işletme tarafından kullanılabilmektedir.)
• Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Hakların satılması yoluyla kaynak yaratılmaktadır. Haklar kira sertifikası vadesi boyunca işletme tarafından yönetilebilmektedir.)
• Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası (Varlıkların vadeli olarak geri alınması suretiyle satılması yoluyla kaynak yaratılmaktadır. Varlıklar kira sertifikası vadesi boyunca işletme tarafından kullanılamamaktadır.)
• Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası (Bir girişimin finanse edilmesi için oluşturulan iş ortaklığına kaynak yaratılmaktadır.)
• Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Gayrimenkul ve benzeri bir eserin yapılması için kaynak yaratılmaktadır.)

Yukarıda yer verilen türler kaynak ihtiyacınızın karşılanması için bir çözüm sunmuyorsa endişe etmeyiniz. Uzman kadromuzca bu türlerin bir arada kullanılması veya yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi suretiyle kaynak ihtiyacınızın karşılanmasına katkıda bulunabileceğimize eminiz.

DETAYLI BİLGİ >

Sermaye piyasasının diğer araçları ile kaynak ihtiyacınızın karşılanması konusunda uygun bir çözüm bulamadıysanız endişe etmeyin. Sermaye piyasalarında yer alan ürünlerin bir arada kullanılması ya da sözleşmesel ilişkiler kurulması suretiyle birçok yenilikçi ürün geliştirilmesi mümkündür. Uzman kardomuz bu konuda gereken desteğin tarafınıza sağlanması konusunda gereken çabayı gösterecektir.

DETAYLI BİLGİ >

Politikaların Hazırlanması

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması işletmelerin ticari hayatında yeni bir başlangıçtır. İşletmeler, halka açık ortaklık statüsünün kazanılmasıyla sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan bir dizi yükümlülüğe uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu yükümlülüklerin başlıcaları aşağıdaki gibidir. İşletmelere bu yükümlülüklere uyum sağlama konusunda gereken desteği sağlamaktan memnuniyet duyarız.

- Kamuyu Aydınlatma Prosedürleri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Yatırımcı İlişkileri Prosedürleri
- Kar Payı Dağıtım Politikası
- Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim
- Genel Kurul Toplantıları
- İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler
- Piyasa Bozucu Eylemler
- Net Alım-Satım Kazançlarının Yönetimi
- İlişkili Taraf İşlemleri
- İç Kontrol Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi

Uygulamanın Denetimi

Halihazırda politika ve prosedülerini oluşturmuş olan halka açık ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklere uyumu analiz edilmekte ve politika ve prosedürlerin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediği test edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapor işletme yönetimine sunulmakta ve işletmenin hukuki risklerinin azaltılması konusunda uzman kadromuzun tavsiye ve önerileri de işletme yönetimine iletilmektedir. Yapılan inceleme kapsamında inceleme altına alınan başlıca konular:

- Kamuyu Aydınlatma Prosedürleri
- Kurumsal Yönetim Politikaları
- Yatırımcı İlişkileri Prosedürleri
- Kar Payı Dağıtım Politikası
- Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim
- Genel Kurul Toplantıları
- İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler
- Piyasa Bozucu Eylemler
- Net Alım-Satım Kazançlarının Yönetimi
- İlişkili Taraf İşlemleri
- İç Kontrol Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi

DETAYLI BİLGİ >

Halka açık ortaklıkların sermaye piyasalarında karşılaşabileceği aşağıdaki işlemlerde gerek başvuru süreçlerinin yönetilmesi hususunda gerekse süreçlere ilişkin stratejik planların oluşturulması hususunda uzman kadromuz ile destek sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma, Kanun Kapsamına Alınma ve Çıkma, Pay Geri Alımı, Borsa Kotundan Çıkma, ayrılma Hakkı, Pay Satış Bilgi Formu ve Vekaleten Genel Kurula Katılım

DETAYLI BİLGİ >

İşletmenizin yeni yatırımlarının, istihdam artışının, kapasite artırımının, modernizasyon yatırımlarının, enerji/kaynak verimliliği için yapılan yatırımların, teknolojik ürün üretiminin ve Ar&Ge ve İnovasyon yatırımlarının finansmanı ile mevcut finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması için ihtiyaçların belirlenerek uygun koşullarda kaynak bulunması konusunda uzmanlaşmış kadromuzla ile sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyarız.

Ürün Kategorilerimiz
- Teminatlı Borçlanma Aracı
- Projeye Dayalı Menkul Kıymet

Hizmet Kategorilerimiz
- Yatırım Karar Analizi
- Kredi Teminine Aracılık
- Yapılandırılmış Finansal Ürünler

DETAYLI BİLGİ >

İşletmelerin kaynak kullanımına aracılık ederek ekonomik anlamda değer yaratma konusunda sunduğumuz birçok hizmetimiz bulunsa da, elde edilen bu kaynakların nasıl kullanıldığını da önemsiyoruz. Kaynak kullanımında çevresel, sosyal ve kurumsal hususların gözetilmesini ve işletmelerin topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini geleceğimiz için bir gereklilik olarak görüyoruz.

Bu bağlamda, sadece ekonomik büyümeyi hedefleyen bir finansman modelinin uzun vadeli, toplumun her kesimini kapsayan ve doğa dostu faydalar sağlamayacağı gerçeğinden yola çıkarak, hem işletme faaliyetlerinin hem de işletmelere sunulan finansal çözümlerin sürdürülebilir olması gerektiği anlayışı içerisinde hizmetlerimizi kurguluyoruz.

DETAYLI BİLGİ >

Halka Açılmanın Avantajları

Şirketler İçin

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi
Kaynak Maliyetinin Azaltılması
Kredibilite ve İtibarının Yükseltilmesi
Finansman Kaynaklarına Erişimin Kolaylaştırılması
Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
Marka Bilinirliğinin Artırılması

Halka Açılma
Halka Açılma

Ortaklar İçin

Likidetisinin Artırılması
Çıkış İmkânı Yaratılması
Artan Şeffaflıkla Bilgiye Erişimin Kolaylaşması
Payın Piyasa Değerinin Bilinmesi
Finansman Kaynaklarının Çeşitlenmesi ve Erişimin Kolaylaşması

İletişim

Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower No:5 Kat:2 34398

Maslak Sarıyer/İstanbul Mersis No : 0 478 051 8427 000 17

kurumsalfinansman@integralyatirim.com.tr

444 1 858

iletişim